Regulamin serwisu

Regulamin platformy e-LEA

Poniżej widzisz regulamin platformy e-LEA, w którym znajdziesz informacje m.in. o zasadach korzystania z platformy, zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną, rejestracji, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@e-lea.org

Bardzo nami miło, że zainteresowałeś się naszą społecznością.

Zespół e-LEA

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Stowarzyszenie e-LEA, Usługodawca – stowarzyszenia E-Commerce Logistics Experts Association, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000972911, NIP 5213970015, REGON 52212803200000.
 2. Platforma e-LEA – platforma za pomocą której Subskrybent korzysta z Treści udostępnianych przez członków Stowarzyszenia e-LEA.
 3. Poziom subskrypcji  – poziom określający wysokość opłaty subskrypcyjnej.
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.e-lea.org, za pośrednictwem której Subskrybent może logować się do Platformy e-LEA.
 5. Konto – konto Subskrybenta założone na Platformie e-LEA, umożliwiające dostęp do Treści udostępnianych przez członków Stowarzyszenia e-LEA. Konto Klienta tworzone jest automatycznie po zawarciu Umowy.
 6. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która składa Zamówienie, zawiera Umowę i subskrybuje dostęp do Platformy e-LEA.
 7. Okres subskrypcyjny   – okres czasu, na który Subskrybent po zawarciu Umowy uzyskuje dostęp do Platformy e-LEA.
 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.e-lea.org/regulamin.
 11. Treści – treści cyfrowe udostępniane przez członków Stowarzyszenia e-LEA za pośrednictwem Platformy e-LEA, m.in. artykuły, tematyczne fora dyskusyjne, podcasty, nagrania z webinariów, szkolenia on-line i usługi udostępnianie Subskrybentowi jedynie za pośrednictwem Platformy e-LEA po zawarciu Umowy i zalogowaniu się na Konto.
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym usługi świadczone na rzecz Subskrybenta. Usługi świadczone na rzecz Subskrybenta są odpłatnie, chyba, że w wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 13. Subskrypcja – usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy polegająca na dostępie do Treści cyfrowych udostępnianych w ramach Platformy e-LEA.
 14. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Subskrybenta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z  Usługodawcą na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 15. Formularz zamówienia – formularz dostępny za Stronie i za pomocą którego, Subskrybent może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę.
 16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na okresowej subskrypcji Treści dostępnych na Platformie e-LEA, która automatycznie jest przedłużana na kolejny Okres subskrypcyjny, dopóki Subskrybent nie anuluje subskrypcji. Umowa jest odpłatna, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 17. Operator płatności – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy e-LEA, Stowarzyszenie e-LEA prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Subskrybenta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Platforma e-LEA umożliwia budowanie społeczności, pomaga Subskrybentom w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi osobami związanymi z logistyką e-commerce.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy e-LEA, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Subskrybenta.
 4. Do skorzystania ze Strony i Platformy e-LEA nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Subskrybenta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. aktualna, standardowa wersja przeglądarki internetowej,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Subskrybent nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. Społeczność  jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za wyrażanymi ocenami, komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Subskrybenci zobowiązani są dlatego do posługiwania się imieniem i nazwiskiem, podawania prawdziwych informacji na swój temat, tworzenia tylko jednego Konta  i używania go do własnych celów, nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z Konta.
 6. Zakazane jest:
  1. dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy prawa, wprowadzających w błąd, dyskryminujących, w tym treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób rozsyłania i umieszczania spamu, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie i na Platformie e-LEA czy inne działania uciążliwe dla Subskrybentów oraz dla Usługodawcy;
  2. korzystania z Platformy e-LEA w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, w tym rozpowszechniania pozyskanych na Platformie e-LEA Treści i informacji;
  3. korzystania z Platformy e-LEA w sposób niezgodny z przeznaczeniem Platformy e-LEA, Konta czy Strony, w tym w celach wyłącznie promocyjnych i reklamowych lub na rzecz podmiotów trzecich, udostępnianie danych Konta podmiotom trzecim;
 1. Subskrybent zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Platformy e-LEA w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
  2. korzystania z Platformy e-LEA w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym niewprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub Platformy e-LEA. Subskrybent nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Platformy e-LEA.
 1. Usługodawca ma prawo do stałego lub czasowego zablokowania Konta Subskrybenta naruszającego postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa lub usunięcia wszelkich  zamieszczanych przez Subskrybenta na Platformie e-LEA treści, które naruszają powyższe postanowienia. Usługodawca zachęca Subskrybentów do zgłaszania treści lub zachowań, które, ich zdaniem naruszają ich prawa (w tym prawa własności intelektualnej), są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 3. Usługodawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy e-LEA, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w tym przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Subskrybenta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Subskrybenta przez Usługodawcę jest umożliwienie Subskrybentowi zawarcia Umowy z Usługodawcą drogą elektroniczną za pomocą Formularza zamówienia. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Subskrybenta usługę drogą elektroniczną polegającą na zarejestrowaniu i utrzymywaniu Konta. Utworzenie Konta jest konieczne do korzystania z Treści udostępnianych na Platformie e-LEA.
 4. Umowa o utworzenie i utrzymywanie Konta zostaje zawarta z chwilą zawarcia Umowy. Subskrybent wskazuje w Formularzu zamówienia imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz potwierdzenie hasła, numer karty kredytowej, termin jej ważności oraz numer CVC w celu utworzenia indywidualnego Konta, akceptuje Regulamin, Politykę prywatności i składa Zamówienie. W Koncie przechowywane są dane Subskrybenta podane przez niego w Formularzu zamówienia, jego wypowiedzi na forach dyskusyjnych, wiadomości wysłane innym Subskrybentom w ramach platformy e-LEA, udostępnione przez niego materiały oraz historia dokonanych przez niego ocen Treści.
 5. Subskrybent loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. Dane Subskrybenta widoczne domyślnie na Platformie e-LEA to imię, nazwisko i inne dane uzupełnione przez Subskrybenta w zakładce Edytuj Profil. Zakres danych dotyczących Subskrybenta i dostępnych dla innych Subskrybentów zalogowanych na Platformie zależy od Subskrybenta, który może w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta, zmodyfikować swoje dane.
 7. Subskrybent może usunąć Konto w każdym czasie. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do Platformy e-LEA. Usunięcie konta oznacza wypowiedzenie Umowy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Subskrybentowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy e-LEA, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Subskrybent powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta lub zabezpieczającego go hasła bądź o jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.
 9. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy e-LEA. Subskrybent powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jej funkcjonowaniu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy e-LEA, Subskrybent może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@e-lea.org. W reklamacji Subskrybent powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Subskrybenta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Subskrybenta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku naruszenia § 2 ust 6 lub 7 Regulaminu.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje niniejszym Subskrybenta, że Treści dostępne na Platformie e-LEA mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim będących ich autorami i które zostały udostępnione jedynie na użytek Platformy e-LEA.
 2. Usługodawca informuje niniejszym Subskrybenta, że zakup Subskrypcji nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie na Subskrybenta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości i dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Subskrybenta bez zgody Usługodawcy lub osób trzecich będących ich autorami, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. Korzystanie z Treści Platformy e-LEA możliwe jest po złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy i zalogowaniu się przez Subskrybenta na Platformę e-LEA. Subskrybent może złożyć Zamówienie z poziomu odpowiedniej podstrony Strony. Subskrybent, jeżeli posiada kod promocyjny to umożliwiający, może dokonać wyboru Poziomu subskrypcji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Po dokonaniu wyboru Poziomu subskrypcji, celem zawarcia Umowy Subskrybent powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie.
 3. W Formularzu zamówienia konieczne jest;
 1. podanie następujących danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer karty płatniczej, daty jej ważności oraz kodu CVC. Subskrybent może opcjonalnie podać również dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT, tj. nazwę firmy, NIP, adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
 2. zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności i cookies. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia. Subskrybent powinien uprzednio się zapoznać z przedmiotowymi dokumentami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ich treści, Subskrybent może skontaktować się z Usługodawcą.
 3. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (jeśli dostępne).
 1. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Prześlij i przejdź do płatności”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Subskrybenta prowadzące do zawarcia z Usługodawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia i weryfikacji płatności, Subskrybent otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Płatność za Pakiet następuje poprzez obciążenie karty do płatności podanej w Formularzu zamówienia przez Subskrybenta. Płatność pobierana jest za pośrednictwem Operatora płatności.
 3. Dostęp do Treści za pomocą Platformy e-LEA następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i pobraniu środków z konta bankowego Subskrybenta.

§ 6

Płatność

 1. Jedyną dostępną metodą płatności w ramach Formularza zamówienia jest płatność automatyczna, która polega na automatycznym, cyklicznym pobieraniu opłaty za Subskrypcję z karty płatniczej podanej przez Subskrybenta podczas składania Zamówienia.
 2. Płatności automatyczne, obsługiwane są przez za pośrednictwem Operatora płatności, zgodnie z regulaminem Operatora płatności.
 3. W trakcie składania Zamówienia Subskrybent upoważnia Usługodawcę do automatycznego pobierania opłaty przez cały czas trwania Umowy. Subskrybent w każdej chwili może anulować płatność automatyczną poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego profilu. Jeśli Subskrybent nie chce przedłużyć Subskrypcji powinien anulować płatność automatyczną przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Anulowanie płatności automatycznej nie wpływa na możliwość dostępu do Treści w Okresie subskrypcji, który został opłacony do czasu jej anulowania. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem Okresu opłaconej Subskrypcji w przypadku otrzymania od Operatora płatności informacji, że płatność od Subskrybenta nie została zrealizowana.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura elektroniczna imienna lub na firmę, jeżeli Subskrybent uzupełnił dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT w Formularzu zamówienia. Faktura elektroniczna zostanie doręczona Subskrybentowi na żądanie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia, na co Subskrybent składając Zamówienie wyraża zgodę. Kolejne faktury wystawiane są automatycznie po zaksięgowaniu na koncie Subskrybenta wpływu opłaty za kolejny okres subskrypcyjny i przesyłane do Subskrybenta na żądanie, na co Subskrybent wyraża zgodę.

§ 7

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego dostęp do Treści następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Subskrybenta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej dane dostępowe do  posiadanego Konta.
 2. Subskrybent zobowiązany jest korzystać z Platformy e-LEA w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w tym zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 3. Umowa jest automatycznie rozwiązana w razie braku możliwości pobrania opłaty należnej z tytułu Umowy.
 4. Umowę można wypowiedzieć poprzez rezygnację z automatycznego odnowienia Subskrypcji i zaznaczenie w tym celu odpowiedniej opcji na Koncie Subskrybenta.
 5. W przypadku rozwiązania umowy lub jej wypowiedzenia, po upływie ostatniego dnia Okresu opłaconej Subskrypcji, Konto Subskrybenta jest automatycznie usuwane z systemu informatycznego.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy

 1. Subskrybent będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli przysługuje prawo odstąpienia, aby odstąpić od umowy, musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca informuje, że złożenie Zamówienia na Subskrypcję wiąże się z rozpoczęciem spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oznacza utratę prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych, na co Subskrybent składając Zamówienie i akceptując Regulamin wyraża zgodę.

§ 9

Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek świadczyć na rzecz Subskrybenta usługi z najwyższą starannością i bez wad.
 2. Usługodawca  jest odpowiedzialny względem Subskrybenta, jeżeli świadczone usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Subskrybent stwierdzi wadę w świadczonych przez Usługodawcę na jego rzecz usługach, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Subskrybenta do jej uzupełnienia.
 4. Subskrybent może kontaktować się ze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@e-lea.org.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Subskrybenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. W przypadku świadczenia usług w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Subskrybenta podawane w Formularzu zamówienia  będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Subskrybentem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu. Jest to konieczne dla wykonania Umowy, a następnie utrzymywania Konta Subskrybenta  i jego obsługi związanej z zawartą Umową.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://e-lea.org/polityka-prywatnosci/

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Subskrybentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Subskrypcji bez uszczerbku dla praw nabytych przez Subskrybentów, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca nieustanie doskonali świadczone przez siebie usługi i opracowuje nowe funkcje, aby oferować Subskrybentom i społeczności lepsze produkty. W związku z tym Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Subskrybent o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta lub za pośrednictwem Platformy e-LEA. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Subskrybent może zrezygnować z automatycznego odnowienia Subskrypcji i  usunąć swoje Konto. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla Subskrybenta w przypadku dalszego korzystania Platformy e-LEA.
 3. W razie stwierdzenia nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca zobowiązuje się do niezastosowanie wskazanego postanowienia.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.

Dobrze znowu Cię widzieć

Wszystko jest tam,
gdzie to zostawiłeś