Regulamin zgłoszenia meetComm

Regulamin dla Uczestników meetComm 30 maja 2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki uczestnictwa w spotkaniu praktyków branży logistyki e-commerce meetComm with e-LEA (dalej jako meetComm) i obowiązuje wszystkich jego uczestników.
  • meetComm odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku, w Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57 w Warszawie.
  • meetComm jest organizowany przez E-Commerce Logistics Experts Association, stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000972911, NIP 5213970015 REGON 52212803200000, z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11 (dalej jako Organizator, Administrator lub e-LEA).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca meetComm, a także zmian w jego programie. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na stronie https://e-lea.org/meet-comm/ lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa. 
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w meetComm
  • Uczestnikiem meetComm może być każda osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę, zgodnie z Regulaminem (dalej jako Uczestnik).
  • Warunkiem uczestnictwa w meetComm jest dokonanie zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego pod adresem https://e-lea.org/meet-comm/ do dnia 23 maja 2023 roku oraz dokonanie opłaty w formie przelewu bankowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania na adres e-mail podany w zgłoszeniu wiadomości e-mail potwierdzającej wszystkie istotne elementy zawartej umowy. Dokonanie opłaty może nastąpić wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany w treści wiadomości e-mail lub faktury pro forma.  Przesłanie Organizatorowi zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie elektronicznie faktury pro forma. Wiadomość e-mail wysłana do Uczestnika stanowi potwierdzenie zawarcia prawnie wiążącej umowy między Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako Umowa).
  • Wysokość opłaty za uczestnictwo jednej osoby w meetComm jest następująca:
   • 199,00 PLN netto + VAT – w przypadku dokonania opłaty zgodnie z Regulaminem przez Subskrybenta e-LEA, przez którego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub ułomną osoba prawna, która subskrybuje dostęp do Platformy e-LEA za pośrednictwem strony internetowej dostępna pod adresem e-lea.org, zgodnie z regulaminem Platformy e-LEA, dostępnym pod adresem https://e-lea.org/regulamin-serwisu/
   • 399,00 PLN netto + VAT – w przypadku dokonania opłaty zgodnie Regulaminem do 30 kwietnia 2023 r.;
   • 499,00 PLN netto + VAT – w przypadku dokonania opłaty zgodnie z Regulaminem po dniu 30 kwietnia 2023 r.

Wysokość powyższych opłat może ulec zmianie w momencie dowolnie wybranym przez Organizatora poprzez jednostronną zmianę przez niego Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik wypełni formularz rejestracyjny przed zmianą cennika i w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia nie dokona wpłaty pełnej kwoty opłaty z tytułu uczestnictwa, wysokość opłaty za uczestnictwo w meetComm będzie wynosić kwotę obowiązującą zgodnie z cennikiem w dacie dokonania zapłaty.

 • Brak dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie przewidzianym w punkcie 2.2. powyżej będzie równoznaczny z rezygnacją z realizacji zgłoszenia, w tym uczestnictwa w meetComm.
 • Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na meetComm.
 • Zamiast osoby wskazanej w przesłanym do Organizatora zgłoszeniu udział w meetComm może wziąć inna osoba wskazana przez osobę dokonującą zgłoszenia – w takim przypadku warunkiem do wzięcia udziału w meetComm przez inną osobę jest wyrażenie, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora na zamianę osoby uczestniczącej w meetComm.
 • Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w meetComm zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 1. Zasady porządkowe
  • Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie kosztów związanych z podróżą oraz pobytem w czasie trwania meetComm, a także innych podobnych kosztów związanych z uczestnictwem meetComm. Organizator zapewni jednakże Uczestnikowi:
   • w trakcie trwania meetComm, zgodnie z aktualnym programem meetComm, materiały konferencyjne oraz posiłki serwowane w trakcie przerw kawowych i obiadowych;
   • 6-miesięczną subskrypcję (dostęp od 1 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.) w portalu pod adresem https://e-lea.org/, obejmującą dostęp do treści cyfrowych udostępnianych przez Organizatora w ramach Platformy e-LEA na zasadach opisanych w regulaminie Platformy e-LEA pod adresem https://e-lea.org/regulamin-serwisu/.
  • Wszyscy Uczestnicy mogą uczestniczyć w meetComm pod warunkiem niezakłócania przebiegu meetComm, przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa (np. w zakresie niewnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników) oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów, w szczególności aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego. Uczestnik jest zobowiązany do wyposażenia się na własny koszt w materiały ochrony osobistej niezbędne do przestrzegania zasad określonych w zdaniu poprzedzającym.
  • Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych w czasie i miejscu trwania meetComm przez Organizatora, obsługę obiektu, w którym meetComm jest organizowany, oraz odpowiednie służby.
  • W czasie i miejscu realizacji meetComm obowiązuje zakaz:
   • prowadzenia w jakikolwiek sposób działań komercyjnych lub reklamowych;
   • wnoszenia i spożywania wniesionego przez Uczestnika alkoholu;
   • przebywania zwierząt;
   • wprowadzania sprzętu służącego do transportu osobistego (np. rowery, hulajnogi etc.).
  • Organizator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości każdego z uczestników meetComm (weryfikacja może nastąpić poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na weryfikację tożsamości zgodnie z przepisami prawa).
  • Organizator nie odpowiada za mienie utracone przez Uczestnika, w tym z uwagi na niedbałość Uczestnika.
  • W przypadku, gdy Uczestnik nie przestrzega postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Organizator uprawniony jest m. in. do:
   • odmowy wpuszczenia Uczestnika do miejsca, w którym odbywa się meetComm;
   • wyprowadzenia Uczestnika z miejsca, w którym odbywa się meetComm;
   • usunięcia z miejsca odbywania się meetComm materiałów/substancji niezgodnych z Regulaminem, w tym mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników (usunięcie w tym zakresie odbędzie się na koszt i ryzyko Uczestnika będącego w posiadaniu powyższych materiałów/substancji).
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w meetComm
  • Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w meetComm na następujących zasadach:
   • rezygnacja z uczestnictwa w meetComm zostanie dostarczona Organizatorowi przez Uczestnika w formie wniosku zawierającego dane wskazane w formularzu rejestracji uczestnictwa w meetComm oraz dokładne oznaczenie zakresu rezygnacji (np. rezygnacja w zakresie jednej osoby), przesłanego na następujący adres e-mail: kontakt@e-lea.org
   • rezygnacja z uczestnictwa w meetComm może nastąpić nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r., przy czym:
    • w przypadku dostarczenia Organizatorowi wniosku wskazanego powyżej w punkcie 4.1.1. do końca dnia 30 kwietnia 2023 r. – Uczestnik otrzyma zwrot całości dokonanej opłaty za uczestnictwo w meetComm, chyba że nie wskazał we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot opłaty (zwrot opłaty nastąpi w drodze przelewu bankowego w terminie 21 dni od otrzymania przez Organizatora powyższego wniosku Uczestnika);
    • w przypadku dostarczenia Organizatorowi wniosku wskazanego powyżej w punkcie 4.1.1. po dniu 30 kwietnia 2023 r. – Uczestnik nie będzie uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części dokonanej opłaty (Organizator będzie uprawniony w takim przypadku do zachowania całości otrzymanej opłaty).
   • W przypadku braku uczestnictwa w meetComm oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w meetComm Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
 1. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  • Dane osobowe Uczestnika podawane w Formularzu zamówienia będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu. Jest to konieczne dla wykonania Umowy.
  • Szczegóły związane z danymi osobowymi opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://e-lea.org/polityka-prywatnosci/ .
 1. Postanowienia końcowe
  • Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie szkód poniesionych przez Uczestników wskutek niewykonywania przez nich postanowień Regulaminu, w tym wskutek braku dostosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub odpowiednich służb mających na celu ochronę zdrowia lub mienia Uczestników.
  • Poprzez udział w meetComm Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, który został utrwalony w formie materiału wideo lub fotografii, oraz udziela Organizatorowi w tym zakresie niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie powyższego wizerunku (utrwalonego w związku z udziałem w meetComm) w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z meetComm lub działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalanie i zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie,
   • wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej,
   • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora (np. Linkedin),
   • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
   • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod następującym adresem.
  • Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub realizacji meetComm będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Dobrze znowu Cię widzieć

Wszystko jest tam,
gdzie to zostawiłeś